Protokoll

Årmötesprotokoll

Härnösands Fiskaresocietet
Protokoll årsmöte 24 juli 2018
Närvarande: Ronny Edlund, Carina Edin, Lillemor Rodling, Eva Wikman, Hans Wikman, Gunnel Lindberg, Olle Lindberg, Josefine Höglund, Christoffer Höglund, Annika Borg, Maria Edin, Patrik Höglund, Christer Borg, Mikael Pått, Susanne Asplund, Säva Höglund Lundeberg, Idun Höglund Lundeberg, Ludvig Walker Höglund, Dennis Walker Höglund, Elias Höglund samt Ingrid Stjernberg
§1 Årsmötets öppnande
Ålderman Patrik Höglund förklarade årsmötet öppnat.
§2 Kallelse till årsmötet
Kallelsen till årsmötet godkändes.
§3 Närvarande
Närvarolista upprättades (se ovan).
§4 Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes av mötet. Verksamheten under 2017/2018 har bestått av Lillemor Rodlings fortsatta försäljning av boken På Alderskär. Ett 50–60-tal böcker finns fortfarande kvar vid tidpunkten för mötet. Dessutom har hemsidan uppdaterats med protokoll och inbjudan till mötet. Verksamhetsåret avslutades med en båtresa runt Hemsön med MS Ceres i samband med årsmötet.
§5 Kassörens berättelse och revisionsberättelse
Dessa lästes upp och revisorn föreslog ansvarsfrihet för styrelsen.
§6 Ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017/2018.
§7 Val av styrelse 2018/2019
Förslag:
 Ordförande och ålderman: Patrik Höglund Rodling (omval)
 Sekreterare: Maria Edin (omval)
 Kassör: Annika Borg (omval)
 Suppleanter: Britten Viklund (omval)/Eva Wikman (omval)
Beslut enligt förslag.
§8 Val av revisor och revisorssuppleant 2015/2016
Förslag:
 Revisor: Christoffer Höglund (omval)
 Revisorssuppleant: Mikael Scheele (omval)
Beslut enligt förslag.
§9 Medlemsavgift för kommande år samt tidpunkt för 2019 års möte
Mötet beslutade att avgiften skulle bestå – 200 kr för familj samt 100 kr för ensamstående. ”019 års möte ska hållas under vecka 28-29 2019. Mer exakt tidpunkt för mötet beslutas av styrelsen.
§10 Övriga frågor
1. Frågan lyftes om fortsatt stöd till Sjöräddningssällskapet. Mötet svarade ”ja” med 500 kr för 2018.
2. Lillemor försöker att få tag på boken På Alderskär didgitalt så att föreningen har den i sin ägo. Hon försöker också att sprida boken till olika museer och bibliotek.
3. Rutiner inför årsmötet diskuterades. Bland annat ska mejllistan uppdateras.
§11 Årsmötet avslutas
Åldermannen förklarade mötet avslutat.

 

Härnösands Fiskaresocietet

 

Protokoll årsmöte 6 juli 2017

 

Närvarande: Lillemor Rodling, Eva Wikman, Josefine Höglund, Christoffer Höglund, Ronny Edlund, Maria Edin, Patrik Höglund, Carina Edin, Britten Viklund, Susanne Asplund samt Ingrid Stjernberg

§1 Årsmötets öppnande

Ålderman Patrik Höglund förklarade årsmötet öppnat.

§2 Kallelse till årsmötet

Kallelsen till årsmötet godkändes.

§3 Närvaro

Närvarolista upprättades (se ovan).

§4 Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes av mötet. Verksamheten sedan förra årsmötet har bestått av försäljning av boken På Alderskär samt ett besök på det nystartade fritidsbåtsmuseet i Härnösand där 15-20 medlemmar deltog. Vi bjöds på en intressant guidning genom museet.

§5 Ekonomisk rapport

Kassörens rapport samt revisionsberättelsen lästes upp. Årets resultat 30 juni 2016 blev ett underskott på 10 860 kronor. Anledningen till minusresultatet är dels på grund av jubileumsfirandet förra året samt tryckningen av På Alderskär.

§6 Ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016/2017.

§7 Val av styrelse 2016/2017

Förslag:

Ordförande och ålderman: Patrik Höglund Rodling (omval)

 Sekreterare: Maria Edin (omval)

 Kassör: Annika Borg (omval)

 Suppleanter: Britten Viklund (omval)/Eva Wikman (omval)

Beslut enligt förslag.

§8 Val av revisor och revisorssuppleant 2016/2017

Förslag:

Revisor: Christoffer Höglund (omval)

 Revisorssuppleant: Mikael Scheele (omval)

Beslut enligt förslag.

§9 Medlemsavgift och nästa möte

a) Medlemsavgifter

Förslag:

100 kronor för hushåll med enskilda medlemmar.

200 kronor för hushåll med fler två eller flera medlemmar.

b) Nästa möte

Preliminärt datum och dag – lördagen 7 juli 2018. Eftersom föreningen har ganska gott om pengar borde årsmötet innehålla något trevlig aktivitet. Det blir styrelsens uppgift att planera och boka detta inför nästa år.

§10 Övriga frågor

a) Försäljningen av boken På Alderskär

7 exemplar har sålts sedan kassarapporten färdigställdes (95 kronor per bok). En liten diskussion hölls angående hur resterande böcker ska distribueras. Lillemor har fortsatt ansvar för detta. Hon ska också undersöka om pdf:n (boken finns scannad hos tryckeriet) finns tillgänglig och sprida den så att flera medlemmar har den.

§10 Årsmötets avslutande

Åldermannen förklarade mötet avslutat.

  

Härnösands Fiskaresocietet

Protokoll årsmöte 24 juli 2016

 

Närvarande: Lillemor Rodling, Eva Wikman, Josefine Höglund,

Christoffer Höglund, Annika Borg, Maria Edin, Patrik Höglund samt

Ingrid Stjernberg

§1 Årsmötets öppnande

Ålderman Patrik Höglund förklarade årsmötet öppnat.

§2 Kallelse till årsmötet

Kallelsen till årsmötet godkändes.

§3 Närvaro

Närvarolista upprättades (se ovan).

§4 Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes av mötet. Verksamheten sedan förra årsmötet har bestått av försäljning av boken På Alderskär samt jubileumsmiddagen som ägde rum på Sankt Petri Logen 19 juli 2015 där ett trettiotal medlemmar deltog.

§5 Ekonomisk rapport

Rapporten lästes upp och diskuterades. Årets resultat 30 juni 2016 blev ett underskott på 10 860 kronor. Anledningen till minusresultatet är dels på grund av jubileumsfirandet förra året samt tryckningen av På Alderskär.

§6 Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen lästes upp av revisor Christoffer Höglund. Revisorn hade inga anmärkningar för året och föreslog ansvarsfrihet för styrelsen.

§7 Ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015/2016.

§8 Val av styrelse 2015/2016

Förslag:

-Ordförande och ålderman: Patrik Höglund Rodling (omval)

-Sekreterare: Maria Edin (omval)

-Kassör: Annika Borg (omval)

-Suppleanter: Britten Viklund (omval)/Eva Wikman (omval)

Beslut enligt förslag.

§9 Val av revisor och revisorssuppleant 2015/2016

Förslag:

-Revisor: Christoffer Höglund (omval)

-Revisorssuppleant: Mikael Scheele (omval)

Beslut enligt förslag.

§10 Medlemsavgift för kommande år samt tidpunkt för 2017 års möte

Mötet beslutade efter en kort diskussion att behålla medlemsavgiften på 200 kronor per hushåll. Preliminär tid för nästa årsmöte beslutades bli 16 juli 2017 kl. 14.00. Plats och eventuellt trivselinslag beslutas om och planeras senare av styrelsen.

§11 Övriga frågor

a) Försäljningen av boken På Alderskär. Några exemplar av boken har sålts till Länsmuseets butik och Öbacka bokhandel. Närvarande medlemmar under jubileet förra året fick också varsin bok (en bok per familj). Mötet diskuterade hur man lämpligast distribuerar de exemplar som finns kvar. Följande förslag kom upp: Härnösands kommun skulle kunna köpa några exemplar för att använda som gåvor vid lämpliga tillfällen. Christoffer Höglund ska kolla vidare på detta; Härnösands bibliotek bör ha minst ett exemplar av boken, även andra bibliotek i Sverige kan vara intresserade. Lillemor Rodling ska undersöka detta.

b) Gåva till Sjöräddningssällskapet. Föreningen har under många år skänkt pengar till Sjöräddningssällskapet. Frågan som lyftes var om det fanns något annat som föreningen var beredd på att stödja istället för SSRS eller om inget stöd skulle ges. Det beslutades att 500 kr skulle betalas in till SSRS. Kassören Annika Borg fick i uppdrag att göra inbetalningen.

c) Fiskaresocietetens framtid. Åldermannen lyfte även i år frågan om hur föreningen vill att framtiden ska se ut. Ska föreningen fortsätta eller lägga ned? Efter överläggande och diskussion beslutade mötet att föreningen ska fortgå.

d) Nästa möte – grupp? Bör vi redan nu bestämma vem/vilka som planerar för nästa årsmöte var en fråga som kom upp. Förslag på eventuell trivselaktivitet i samband med mötet diskuterades. Någon form av aktivitet var mötet överens om men inget beslut fattades. Troligtvis blir det någon form av föredrag med kopplingar till föreningens bakgrund eller intressen. Detta ska undersökas och planeras mer.

§12 Årsmötet avslutas

 Åldermannen förklarade mötet avslutat.

Sekreterare:                                              Ålderman:

Maria Edin                                               Patrik Höglund

 

Härnösands Fiskaresocietet

Protokoll jubileumsårsmöte 19 juli 2015

 

 Närvarande: Kerstin Lindberg, Lillemor Rodling, Hans Wikman, Eva Wikman, Gunnel Lindberg, Olle Lindberg, Mikael Pått, Josefine Höglund, Christoffer Höglund, Christer Borg, Annika Borg, Sebastian Borg, Carina Edin, Maria Edin, Patrik Höglund

 §1  Årsmötets öppnande

Ålderman Patrik Höglund förklarade årsmötet öppnat.

 §2  Kallelse till årsmötet

Kallelsen till årsmötet godkändes.

 §3  Närvaro

Närvarolista upprättades.

 §4  Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen lästes upp av ordföranden och godkändes av mötet.

Under året har en föreläsning av Leif Grundberg hållits, nytrycket av boken På Alderskär ordnats, medlemsregistret har blivit uppdaterat och 150-års jubileet planerats och arrangerats. På jubileumsmiddagen beräknas ett 30-tal medlemmar med familjemedlemmar delta. De som arbetat med detta är Patrik H, Lillemor R, Britten V, Maria E, Christoffer H och Monica A.

 §5  Ekonomisk rapport

Rapporten lästes upp och diskuterades. Årets resultat 30 juni 2015 cirka 2600 kr.

 §6  Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen lästes upp av revisor Christoffer Höglund. Revisorn hade inga anmärkningar för året och föreslog ansvarsfrihet för styrelsen.

 §7  Ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014/2015.

 §8  Val av styrelse 2015/2016

Förslag:

Ordförande och ålderman: Patrik Höglund Rodling (omval)

Sekreterare: Maria Edin (omval)

Kassör: Annika Borg (omval)

Suppleanter: Britten Viklund (omval)/Eva Wikman (nyval)

Beslut enligt förslag.

§9  Val av revisor och revisorssuppleant 2015/2016

Förslag:

Christoffer Höglund (omval)/Mikael Scheele (omval)Beslut enligt förslag.

 §10 Medlemsavgift för kommande verksamhetsår

Medlemsavgiften diskuterades på mötet. Det framkom förslag om att sänka avgiften till 100 kronor per hushåll eller helt slopa den. Vissa menade att detta kanske kunde vara ett sätt att värva och behålla fler medlemmar. Andra menade att detta förmodligen inte påverkar intresset. Mötet beslutade slutligen att behålla medlemsavgiften som den är, alltså 200 kronor per hushåll.

§11  Övriga frågor

 1. Nytrycket av boken På Alderskär

  Lillemor Rodling berättade om nytrycket av boken På Alderskär och föreningens syfte med detta. Boken utgavs ursprungligen inför 200-årsjubileet 1965 och det ansågs därför nu motiverat att göra ett nytryck i samband med 250-årsjubileet.

   Frågan för mötet att diskutera var vilket pris boken ska säljas för. Föreningen vill inte gå med vinst men har en önskan om att inte heller gå med förlust. Efter en diskussion bestämdes att 95 kronor var rimligt att meddela eventuella återförsäljare. Alla deltagare vid årsmötet (en för varje hushåll) fick också varsitt exemplar i jubileumsgåva.

  Lillemor fick också i uppdrag att arbeta vidare med försäljningen av boken, till exempel kontakta eventuella återförsäljare. 

 2. Fiskaresocietetens framtid

Åldermannen lyfte frågan om hur föreningen vill att framtiden ska se ut. Ska vi jobba vidare för en fortsatt aktiv förening eller är det dags att sluta medan vi har flaggan i topp?

 1.     Diskussionen innehöll flera tankar, åsikter och argument för de olika alternativen, men mötet beslutade till slut att föreningen fortsätter och att åtgärder för att motivera medlemmar att vara aktiva borde göras.

      Ett förslag på motiverande åtgärd var att skicka ut bilder och information från jubileet och årsmötet. Annika Borg och Maria Edin ska tillsammans försöka göra något av detta. 

§12   Årsmötet avslutas

         Åldermannen förklarade mötet avslutat.

 

Sekreterare:                                Justeras

 

Maria Edin                                  Patrik Höglund Rodling

 

Protokoll fört vid årsmöte med Härnösands Fiskaresocietet, 20 juli 2014 på Agui, Artillerigatan 3

 

Närvarande:

Patrik Höglund Rodling

Susanne Asplund

Maria Edin                                                                                                     

Barbro Mattsson

Sven-Olov Mattson

Lilly Sandberg                                                                              

Jörgen Sandberg                                                                         

Lillemor Rodling

Anders Löf                                                                                                           

Monica Asplund

Ingrid Stjernberg                                                   

Lars Stjernberg  

Christoffer Höglund

Britten Viklund                                                                            

                                      

 

§ 1

 Sammanträdet öppnades av ålderman Patrik Höglund Rodling.

 §2

  Kallelsen till årsmötet godkändes.

 §3

 Närvarolista upprättades.

 §4

 Verksamhetsberättelsen upplästes och godkändes.

 Det har hållits föredrag, hemsidan har utökats, en artikel om societeten har lagts på Wikipedia, medlemsregistret har uppdaterats, kostnad för nytryck av ”På Alderskär” har undersökts.  

 §5

 På grund av hastigt återbud och problem med tillgång till den ekonomiska redovisningen, kunde inte denna redogöras för. Mötet beslöt att maila ut denna så snart som möjligt.  Föreningen har cirka 20 000: - på kontot.

 §6

 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§7

Val av styrelse, 1 år:

Ålderman: Patrik Höglund Rodling, omval

Sekreterare: Maria Edin, nyval

Kassör: Annika Borg, omval

Suppleant: Britten Viklund, omval

Suppleant: Monica Asplund, nyval

§8

Val av revisorer, 1 år:

Revisor: Christoffer Höglund, omval

Revisorsuppleant: Mikael Scheele, nyval

§9

Medlemsavgiften behölls oförändrad till 2015 (200: - per hushåll) enl. beslut från 2013.

§10

   – Patrik Höglund Rodling skall utöka Fiskaresocieteten på Wikipedia.

   – Lillemor Rodling fortsätter uppdatera medlemsregistret.

   – Lillemor Rodling fortsätter arbeta med ”På Alderskär”.  Beslutades om nytryck av 100 ex till kostnad av ca 10 000: -

   – Patrik Höglund skall fundera på ett ev. föredrag om fiskaresocieteten.

   – Jubileums-heldag 2015: Britten, Monica, Krillen, Annika. Ca 8000: - beslutades avsättas samt att medlemmarna betalar en del.

§11

2015 års sammanträde fastslogs till söndag 19 juli.

§12

Sammanträdet avslutades

 

Justeras:                                                                                                                

Patrik Höglund Rodling

Vid protokollet:              

Monica Asplund

 


Protokoll fört vid årsmöte med Härnösands Fiskaresocietet, 21 juli 2013 hos
Christoffer Höglund

Närvarande:

Patrik Höglund Rodling                                           Susanne Asplund

Olle Lindberg                                                        Lillemor Rodling

Gunnel Lindberg                                                    Monica Asplund

Johan Stjernberg                                                   Ingrid Stjernberg

Annika Borg                                                           Christoffer Höglund

Britten Viklund                                                       Lars Stjernberg

§ 1

Sammanträdet öppnades av ålderman Patrik Höglund Rodling.

§2

Kallelsen till årsmötet godkändes.

§3

Närvarolista upprättades.

§4

Verksamhetsberättelsen upplästes och godkändes. Bland annat att hemsidan nu är klar: fiskaresocieteten.123minsida.se. Abonnemanget med One.com är uppsagt och vi har nu abonnemang hos 123minsida. Kostnad 599:-/år.

§5

Annika Borg redogjorde för ekonomin. Föreningen har 20 758.63:- på kontot.

Christoffer Höglund lämnade revisionsberättelse.

§6

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§7
Val av styrelse, 1 år:

Ålderman: Patrik Höglund Rodling, omval
Sekreterare: Monica Asplund, omval
Kassör: Annika Borg, omval
Suppleant: Britten Viklund, omval
Suppleant: Mikael Schéele, omval

§8
Val av revisorer, 1 år:

Revisor: Christoffer Höglund, omval
Revisorsuppleant: Lars Stjernberg, omval

§9

Medlemsavgiften behölls oförändrad på 200 kr per hushåll till 2015.

§10
Patrik Höglund Rodling tar på sig att försöka publicera Fiskaresocieteten på Wikipedia.

Lillemor Rodling och Ingrid Stjernberg skall uppdatera medlemsregistret avs. mail-
adresser mm.

Inför 250-årsjubiléet 2015

- Lillemor Rodling, Britten Viklund, Christoffer Höglund och Annika Borg skall undersöka om det är möjligt att publicera ”På Alderskär” i någon form, samt även vad detta kan kosta.
De skall även undersöka möjligheterna till ev. sponsring av kommunen mm. Ev. kan boken
läggas upp som Pdf på hemsidan.
- Patrik Höglund skall fundera på ett ev. föredrag om fiskaresocieteten.
- Det bestämdes att en heldag skall anordnas, t.ex. utflykt på dagen och middag på kvällen.
Lillemor, Britten och Johan Stjernberg undersöker detta.

§11

2014 års sammanträde fastslogs till söndag 20 juli. Lillemor skall ordna föredragshållare.

§12

Sammanträdet avslutas

Justeras:                                                        Vid protokollet:

Patrik Höglund Rodling                                      Monica Asplund