Stadgar

1 §

Mom. 1.Varje avkomling av i Härnösand födda och bo­satta fiskare-borgare är berättigad att såsom medlem ingå i Härnösands Fiskare-Societet.

Mom. 2.Medlemsavgift erläggs årligen. Avgiften betalas vid varje årsmöte. Medlemmar boende i samma hushåll erlägger endast en avgift.

2 §

Fiskaresocietetens medlemmar kallas skriftligen till or­di­narie årssammanträde.

Vid detta sammanträde sker val av styrelse och revisorer samt behandlas de frågor, som rör societeten, dess förvalt­ning och ekonomi m.m.

Val sker genom öppen omröstning.

3 §

Mom. 1.Fiskaresocietetens förvaltning och ekonomi handhaves av styrelsen, som skall bestå av tre ledamöter och två suppleanter.

Mom. 2.Styrelsen utser inom sig ålderman, sekreterare och kassa­för­valta­re.

Mom. 3.Vid årssammanträde utses vidare en revisor samt en revisorssuppleant. Revisorerna åligger att efter kalen­der­årets slut av kassaförvaltaren mot­taga societetens rä­ken­skaper i och för gransk­ning samt till årssam­man­trädet avgiva revisions­berät­telse och tablå över socie­tetens ekonomiska ställ­ning med förslag huruvida styrelsen skall bevil­jas ansvarsfrihet för förvaltningen.

4 §

Vid varje årssammanträde leds förhandlingarna av åldermannen eller vid förfall för honom av en för till­fäl­let utsedd ordförande. Det åligger denne att tillse att överläggningarna fort­gå i den ordning de blivit an­mälda samt att protokoll förs över fattade beslut.

5 §

Då omständigheterna så kräver äger åldermannen sam­mankalla styrelsens ledamöter i och för beredande av frågor, som skall vid årssammanträdet förekomma till behandling och avgörande.

6 §

Till minne av Härnösandsfiskarna utbetalas varje år en penningsumma till Svenska Sjöräddningssäll­skapet eller liknande organisation. Detta om societetens ekonomi så tillåter.

7 §

Medlem som inte erlägger medlemsavgift blir passiv medlem tills avgift erlagts.

8 §

Skulle societetens verksamhet komma att upphöra, överlämnas befintliga kapital till Länsmuseet Västernorrland med syftet att arrangera en permanent utställning eller liknande för att belysa Härnösands fiskaresocietet. Är detta inte möjligt utbetalas befintligt kapital till Svenska Sjöräddningssällskapet  eller liknande organisation.