Härnösands Fiskaresocietets historia

Härnösands Fiskaresocietet bildades år 1765 som ett hantverksskrå för fiskerinäringen. Medlemmarna hade monopol på rätten att idka fiske på samma sätt som skråämbetena inom sina yrkesgrenar. Arbetet leddes av en ålderman och fyra till fem bisittare. Dessutom skulle det finnas en representant från stadens magistrat. Fiskarna var en yrkesgrupp som i dåtida Härnösand  starkt präglade staden. Att domkyrkobygget försenades i flera decennier under 1800-talet var resultatet av att de sparsamma fiskarna inte ville ge sitt godkännande! Föreningens uppgift var att övervaka fisket och se till att gällande förordningar följdes, dessutom hade föreningen en lånekassa, som bistod när någon av medlemmarna förlorat fiskeredskap eller båtar.

Efter mitten av 1800-talet, då näringsfriheten infördes, ändrades föreningens karaktär på så sätt att den tidigare lånekassan upphörde och i stället utbetalades ett bestämt belopp vid dödsfall. Under 2000-talets första decennium ändrades detta till att en summa varje år skänks till en organisation med anknytning till hav och sjöfart.  

Föreningens ursprungliga namn var "Fiskare-lådan", vilket med tiden utbytts mot Fiskaresocieteten. "Lådan" stod förmodligen för den, för förvaring av societetens viktiga handlingar, kista som numera finns i Nordiska Museets gömmor.

Härnösands Fiskaresocietet av idag, vill bevara minnet av fisket och de fiskarsläkter som levde och verkade i Härnösand med omnejd. Societeten vill påminna om den betydelse som fiskarna hade och det hårda och strävsamma liv de levde. Societeten vill uppmuntra till forskning, kunskapsspridning och samvaro kring ovanstående. Endast ättlingar till i Härnösand födda och bosatta fiskare-borgare kan bli medlemmar i societeten.